Offers

Vier ouders en hun vier kinderen op scène.

Ik zie de dochter van de vaders. 
Ik zie de vader in de dochters.
Ik zie de dochter van de moeder die ze niet wil zijn.
Ik zie de moeder die de dochter is geworden.

Ik zie een Ifigeneia in elk van hen.

 

Het begint bij slapeloze nachten en eindeloos luiers verschonen. Later trotseer je het lawaai van binnenspeeltuinen en word je taxichauffeur. De offers die ouders brengen zijn legio. Maar zijn het wel de ouders die het meest offeren?
 

Met deze voorstelling studeert Tine Van den Broeck af aan Toneelacademie Maastricht.

Met dank aan: Kopergietery Gent, Jo Roets, Tamara Jongerden, 3D&R, Berthe Spoelstra, Stad Gent

Flyer 1.PNG

Van en met
Kato Gilmartin, Isabel Goethals, Rio Vittorelli,
Aline Van Aken, Janne Decroubele, Peter Decroubele, Emmylou De Caster, Nils De Caster

Concept en regie
Tine Van den Broeck

Muzikale begeleiding
Nils De Caster

Algemene voorwaarden

 

 1. Het gebruik van de tickets aangekocht op De Wix-pagina houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk. U kan niet afzien van de aankoop.

 3. De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant of organisator hier andere specifieke wensen over heeft.

 4. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.

 5. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

 6. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

 7. Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.

 8. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via tinevandenbroeck@gmail.com

 9. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
  - Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de bestelling van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld;
  - Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen, hetzij via websites en sociale media van onze partners en evenementen;
  - Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten;
  - Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren.

Ondernemingsnummer 0840.230.826